algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, trainingen, cursussen en coachings georganiseerd door Studio Gember.

 

Artikel 1 

Inleidende bepaling

In deze algemene voorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Studio Gember
  Handelsnaam van John Bernards YOGA MOOD, gevestigd te Odiliapeel ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 17265019 
 2. Workshop/cursus/training/coaching/koken op locatie, catering overeenkomst:
  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat d..m.v. van een ingevuld aanmeld- of intake formulier of een e-mail de klant/deelnemer heeft aangeven deel te willen nemen aan een workshop/cursus/training/coaching of gebruik te willen maken van catering/koken op locatie . Deze aanmelding/reservering wordt bevestigd door Studio Gember.
 3. Klant/deelnemer:
  De persoon of bedrijf met wie Studio Gember een workshop/training/coaching of kook-/catering overeenkomst heeft gesloten, welke onderworpen is aan deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2

Aanmelding en bevestiging workshop/training/coaching

 1. Aanmelden voor de door Studio Gember te verzorgen workshop/cursus/training/coaching/catering kan door het invullen en verzenden van een intake formulier en/of deelname formulier op de website: www.studiogember.nl, een telefonische aanmelding of via een email naar suzanne@studiogember.nl.
 2. a Deelname aan een workshop/cursus/training/coaching  betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Er wordt een plek voor je gereserveerd en je ontvangt de factuur voor de training. De factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan en te allen tijde voor aanvang van de workshop/cursus/training/coaching. 
 3. Studio Gember bevestigt een definitieve aanmelding of aanvraag via email. Verzending van deze email (evt. met bijgaande factuur) is een bevestiging van Studio Gember. Daarmee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende workshop/training/coaching tot stand. 

Artikel 3

Workshop/training/ coaching prijzen

 1. Bij aanmelding via een deelnameformulier, email of telefoon gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op suzanne@studiogember.nl ten tijde van de inschrijving of zijn vermeld in de offerte. Voor catering/koken op locatie wordt altijd een offerte op maat gemaakt met daarin opgenomen reserverings- en annuleringsvoorwaarden.
 2. In de prijzen zijn de kosten voor het materiaal (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 4.

Betaling van factuur

 1. Na aanmelding voor een workshop/training zoals vermeld in artikel 3 zendt Studio Gember per email een factuur aan de deelnemer.
 2. Betaling door de deelnemer /klant dient te geschieden uiterlijk 7 werkdagen voor aanvang van een workshop/retraite of evenement en uiterlijk 2 weken voor aanvang van een training tenzij anders overeengekomen. De betaling kan gedaan worden op de door Studio Gember aangewezen bankrekening onder vermelding van het factuurnummer, die beiden vermeld staan op de factuur.
 3. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname, zonder dat dit de deelnemer ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige prijs van de training/workshop/cursus/coaching/koken plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 5.

Annulering workshop/training/coaching door de deelnemer

 1. Een workshop kan tot 2 weken voor de afgesproken datum kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum wordt 50% van het workshop bedrag in rekening gebracht.
 2. Een training/cursus kan tot 4 weken voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de eerste training/cursusbijeenkomst wordt 50% van de totale trainings-, cursuskosten in rekening gebracht en bij annulering korter dan 2 weken is de deelnemer 75% van het bedrag verschuldigd. Je afmelden binnen 48 uur voor aanvang van de workshop, training, cursus of coaching geeft geen recht op restitutie.Bij annulering tot 8 weken voor aanvang betaalt U de aanbetaling van 10% als annuleringskosten.

   

 3. Een opdracht als retraite kok kan tot 8 weken voor de afgesproken datum geannuleerd worden tegen de aanbetaling van 10% van het minimumbedrag, te voldoen bij de boeking. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang wordt 30% in rekening gebracht van het minimum bedrag bij 10 deelnemers. Bij annulering tussen 4 weken en 7 dagen wordt 70% in rekening gebracht. Bij annulering 10 dagen of minder voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht. Het minimumbedrag is gebaseerd op een deelname van minimaal tien deelnemers voor de duur van de retraite.
 4. Bij afwezigheid, ziekte of afhaken van deelnemers tijdens de training / workshop of retraite wordt geen compensatie of restitutie verleend. 
 5. Indien een deelnemer een sessie wil inhalen in de omstandigheden zoals in punt 4 is beschreven wordt er een extra vergoeding berekend van 25 euro per ingehaalde sessie per persoon.

 

Artikel 6

Annulering door Studio Gember van cursus of training

 

De training vindt doorgang bij 6 of meer deelnemers.

Studio Gember behoudt zich het recht voor de workshop/cursus of training te annuleren, indien 7 dagen voor aanvang van de workshop-training het aantal aanmeldingen minder is dan het vereiste aantal deelnemers voor de workshop-training, of om andere uitzonderlijke redenen die ervoor zorgen dat de workshop-training niet gehouden kan worden. De deelnemers worden hieromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Allereerst en indien mogelijk biedt Studio Gember de deelnemer een alternatieve datum aan. Indien de deelnemer hiervan gebruik maakt wordt de betaling niet gerestitueerd. Wanneer de deelnemer ervoor kiest niet te willen deelnemen aan de betreffende workshop/training dan zal Studio Gember de betaling restitueren.

 

Artikel 7

Aansprakelijkheid

 

De workshop/training/cursus/coaching is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.

Studio Gember aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer nog voor schade aan eigendommen van deelnemers als gevolg van deelname aan de workshop/training/coaching.

 

Artikel 8

Geheimhouding

 

Hoewel de focus in de bijeenkomsten ligt op het bespreken van de leerstof, kunnen  er ook momenten zijn waarop persoonlijke zaken ter sprake komen. Uiteraard mag u van de trainer verwachten dat deze hier op een vertrouwelijke wijze (volgens de beroepscode/ethiek) mee om zal gaan. Van u wordt ook verwacht dat u op een vertrouwelijke wijze omgaat met eventuele persoonlijke informatie van uw groepsleden.